Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο/Η πτυχιούχος Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί ως

Α) Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • τηρεί τα λογιστικά βιβλία Α΄και Β΄κατηγορίας, εκδίδει συγκεντρώνει,ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά στοιχεία του λογιστηρίου της Οικονομικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση,
 • επίσης,συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία,παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών των πελατών, φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές, παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, κτλ.),
 • χειρίζεται τις μηχανές γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,συμπληρώνει έντυπα για την εφορία, για τα τελωνεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Β) Υπάλληλος Διοίκησης με αρμοδιότητες να:

 • χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της,
 • βοηθάει στη διοίκηση της επιχείρισης μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο,
 • επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της επιχείρισης, με σχεδιασμό των δραστηριοτήτων  και καθοδήγηση από ανώτερους υπαλλήλους,
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων,
 • συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών και βοηθά στη διενέργεια ερευνών Marketing.

Επαγγελματικές προοπτικές

Είναι επάγγελμα που απαιτεί μεθοδικότητα και ορθολογική σκέψη. 

Ο Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί σε :

 • Δημόσιες Υπηρεσίες – Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες, Λογιστικά Γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά γραφεία – Ασφαλιστικά ταμεία

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426/Β/26-4-2017 και το Φ.Ε.Κ. 2122/Β/8-6-2018, στην Ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Νέα Ελληνικά – 3 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Άλγεβρα – 2 ώρες – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Γεωμετρία – 1 ώρα
 4. Φυσική – 2 ώρες
 5. Χημεία – 1 ώρα
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) – 1 ώρα
 7. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1 ώρα
 8. Φυσική Αγωγή – 1 ώρα

Μαθήματα Ειδικότητας (23 ώρες)

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης – 3 ώρες θεωρία – Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα
 3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου – 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
 4. Φορολογική Πρακτική – 2 ώρες θεωρία και 4 ώρες εργαστήριο
 5. Λογιστικές Εφαρμογές – 5 ώρες εργαστήριο
 6. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις – 2 ώρες θεωρία

Ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών